Home / Под лупа / Първа джендър-заплаха срещу “Епицентър”: Ще изчакаме още малко, преди да предприемем действия!

Първа джендър-заплаха срещу “Епицентър”: Ще изчакаме още малко, преди да предприемем действия!

«Очаквам да решите как да процедираме»
«Предупредила съм прокуратура и полиция, че като един от идеолозите на равнопоставеността на жените и мъжете и срещу насилието в по-ново време съм застрашена от атаки и дори физически се притеснявам за сигурността си, пише Тишева до Епицентър.бг»
В редакцията на Епицентър.бг се получи заплашително обаждане от Геновева Тишева от Фондация „Български център за джендър изследвания”.
“Нашата дейност и моята лично професионална дейност е профанизирана и с ваше участие вече. Кой ще опровергае това, че не е срещу нас и мен, кой ще ми плати здравето, щетите за мен, децата ми и семейството и работата ми, както и на моите колеги работещи всеотдайно“, пише дамата и подчертава: “Аз съм адвокат, високо ценен международен експерт точно по джендър въпросите и насилието срещу жените, юрист добре боравещ със законите и международното право. Виждате колко адвокати и прокурори са в нашия обсег и са добри професионалисти”.

Тя твърди, че вече е създадена “враждебна и мръсна среда”, в която такива като нея “са оплюти и унижени от невежи и профани”. Затова г-жа Тишева заплашва, че срещу медията ни “делата са неизбежни” и не само от нея. “Много други са засегнати и знаете, че в медийното пространство нарушенията и престъпленията дори имат характер на продължавани такива”, заявява Тишева. “Аз знам защо и кой иска да яхне всичко, и нас включително. Надяваме се да не ни профанизирате нас и нашата злощастна дейност допълнително“, зове Тишева в писмо до Епицентърл.бг.
“Очаквам да решите как да процедираме, знаем какво се предприема в демократичните държави. Ще изчакаме малко, преди да предприемем действия”, придължава със заплахите Тишева.
“Все пак дано имате разум, не знам вече, че ако става въпрос за много пари се действа безогледно. Предупредила съм прокуратура и полиция, че като един от идеолозите на равнопоставеността на жените и мъжете и срещу насилието в по- ново време съм застрашена от атаки и дори физически се притеснявам за сигурността си. До какво се докарахме- пред пенсия може да ме бият и насилват, заради медии и безумни крясъци на анти- феминистки и анти. джендър сиви течения. Очаквам обаждане.”
По долу г-жа Тишева е приложила текст за дейността на Фондация „Български център за джендър изследвания”, които публикуваме без редакторска намеса:

Фондация „Български център за джендър изследвания” (БЦДИ) е създадена през 1998 година като юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано впоследствие в обществена полза, като независима, неполитическа, непартийна организация. За 18 години съществуване организацията се изгради като водеща в България по проблемите на равнопоставеността на жените и мъжете, както и по проблемите на домашното насилие и насилието срещу жени , с решаващо участие в задаването на дневния ред в законодателството и политиката в тази област.
От 2009 година БЦДИ е учредител заедно с още 9 организации от страната на Сдружение „ Алианс за защита от насилие основано на пола” и партнира активно с организациите от Алианса по всички въпроси на равнопоставеността изащитата от насилие.
Фондация БЦДИ развива задълбочено и на базата на изследвания теми като домашното насилие, трафика на хора, сексуалното насилие срещу жени и момичета, социално-икономически права на жените, репродуктивни права, множествена дискриминация, участие на младите хора в борбата за равни възможности. Освен провеждането на изследвания, организацията работи и по пилотни схеми за предоставяне на интердисциплинарни услуги на лица пострадали от насилие и дискриминация.
На база на резултатите от изследванията и на опита от предоставяните услуги на пострадали лица, Фондация „Български център за джендър изследвания” прави предложения за законодателни промени. Основно постижение е подготовката от експерти на фондацията на проекта за Закон за защита от домашното насилие /ЗЗДН/, застъпническата кампания и лобирането за този закон, приет през м. март 2005 година, както и мониторингът и работата по изпълнението му.
Фондацията е участвала със свои представители и в изработването на Закона за борба с трафика на хора, на Закона за защита от дискриминация, както и на Закон за равенството на жените и мъжете.
Организацията е провеждала мониторинг за изпълнение на приетото законодателство, на изследвания за защита от дискриминация на основание на пола и множествена дискриминация, включително изследвания на стереотипите в областта на медиите и рекламите.
Организацията осъществява успешно и национални и международни проекти за обучение предимно на юристи, но и на специалисти от други професии по тематиката на насилието срещу жени и джендър равенството.
По-специално, друго постижение на Фондация БЦДИ е изградената програма с чуждестранни партньори за обучение на млади юристи от Източна Европа по права на човека и джендър тематиката- Институт за обучение по женски човешки права- програма, която фондацията успява да поддържа от 2004 година насам, вече повече от тринадесет години. Обучени са успешно над 120 млади юристи предимно от страните на Източна Европа.
По отношение на домашното насилие, организацията е сред най-активните в България за промяна на законодателството и политиката за все по-добра защита на пострадалите лица, за създаване на партньорства с други организации от страната. Съвместно с партньорите си от Алианса за защита от насилие основано на пола, БЦДИ направи предложения за промени на ЗЗДН, приети през декември 2009 година, както и промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия- все в посока на засилване защитата на пострадалите лица.
От 2013 година БЦДИ заедно с партньорите от Алианса води кампания за подписването и ратифицирането от РБългария на Истанбулската конвенция, като подписването стана факт през месец април 2016 година. През цялото време на кампанията и след подписването фондацията участва със свои експерти във всички работни групи за изменение на гражданското и наказателното законодателство.
Заедно с партньори от страната, организацията постави началото на развитието от 2005 година насам на интердисциплинарните консултативни услуги за лица пострадали от домашно насилие – юридически, психологически, социални консултации, както и консултации за намиране на работа.

В резултат на това развитие, Фондация БЦДИ пое предизвикателството и представи пред АСП за финансиране чрез средства от Структурните фондове на тези интердисциплинарни услуги в гр. София, Пловдив и Димитровград. Това е единственият проект за консултативни центрове за услуги на лица пострадали от домашно насилие, който е бил финансиран до този момент по линия на ЕСФ.
Организацията работи успешно от самото си създаване в борбата срещу дискриминацията и множествената дискриминация, като е изпълнявала периодически изследвания на нагласите и на политиките и законодателството в тази връзка. Изследванията са се съсредоточавали върху признаци като пол, възраст, етническа принадлежност, религия, увреждане, икономически и социален статус и са били провеждани и съвместно с държавни органи, като с Комисията за защита от дискриминация през периода 2006- 2008 година.
Фондацията има клонове в Пловдив и Хасково, представителство във Велико Търново, както и развити партньорства със сродни НПО в страната – Варна, Бургас, Силистра, Търговище, Плевен, Русе, Перник, Димитровград, Дупница.
Фондация БЦДИ е асоцииран член на Съвета за равнопоставеност към МС, както и на Експертна група към Национална комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/.
Организацията има активно участие и в международни организации и мрежи, като Европейско женско лоби, Жени срещу насилието в Европа /WAVE/, Европейската асоциация на жените юристи, международната коалиция „Социален наблюдател”.
Фондация БЦДИ представя редовно алтернативна информация и доклади пред Европейската комисия и пред органите на ООН, както и в рамките на Съвета на Европа на базата на провежданите изследвания и мониторинг в областта на равнопоставеността на жените и мъжете. Такива доклади бяха представени пред Комитета по правата на човека през 2011 г., пред Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените и пред Комитета за икономически, социални и културни права през 2012 година. Представени са доклади и във връзка с Първия и Втория универсален периодичен преглед на Рeпублика България в рамките на Съвета по правата на човека, съответно през 2010 и 2015 година.
От април 2016 година фондацията има консултативен статут към ЕКОСОК. Представители на фондацията са експерти членове на европейски мрежи за изследване и защита срещу дискриминацията, включително основана на пол.
Представители на организацията са предложени от българското правителство за експерти в органите по конвенциите на ООН, като кандидатурата за български експерт по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/.

По-специално през 2016 – 2017 година ФондацияБЦДИ е изпълнявала следните основни проекти:
Продължи изпълнението на проект „IMPLEMENT”, финансиран от Европейската комисия и с европейски партньори, относно ролята на медицинското съсловие за борбата срещу насилието основано на пола. По проекта беше произведен наръчник, с превод и на български език и бе проведено обучение на лекари и медицински персонал по темата, както и участие на български представители на международна среща и обучение по проекта.
Завърши изпълнението на проект Проект „Защита на правата! Ранна правна помощ за жертвите на трафик на хора, с водеща организация Имигрантски съвет на Ирландия се изпълнява в партньорство с НПО от пет европейски държави – Великобритания, Шотландия, Литва, България и Хърватска. Проектът има за цел да се установят най-добрите практики за осигуряване на защитата на жертвите на трафик чрез ранна правна помощ, насърчаване на тяхното социално възстановяване и на ролята им като свидетели. Беше осъществено участие в международната заключителна среща по проекта в Брюксел през януари 2016 г.
Продължи изпълнението на тригодишен проект „SAME World”, финансиран от Европейската комисия с партньори от 10 страни членки и който третира проблемите за устойчивото развитие и опазване на природната среда, във връзка със защитата на социално-икономическите права.
Проведени са няколко уъркшопа в училища, издадени са информационни материали и е подготвена електронна платформа за учители. С представители на РУО Бургас и Силистра е осъществено участие в международната конференция по проекта в Естония през октомври 2016 г. Проектът продължава и през 2018 г.
На 28 април 2016 г. приключи изпълнението и на проект, финансиран по НФМ, с Програмен оператор МВР, проект „Обединени срещу насилието” – Предоставяне на интердисциплинарни консултативни услуги и услуги в кризисен център за подкрепа и възстановяване на пострадали от домашно насилие лица в Хасково и София, с фокус върху ромски жени. Проектът се изпълняваше на територията на 3 града в България -София, Хасково и Димитровград. За 2016 година на 119 лица е предоставена помощ по проекта, включваща социални, психологически, юридически консултации и краткосрочно настаняване.
През 2016 г. започна изпълнение на партньорски Европейски проект „ HASP – Honour Ambassadors against Shame Practices – Посланици на добра воля срещу насилието, наречено в името на честта”. През 2016 г. са издадени и разпространени информационни брошури, а през 2017 година се подготви обширен национален доклад и сравнителен доклад за няколко европейски държави. Взето бе участие на първата среща по проекта.

Започна изпълнението на проект „Повишаване на знанията и сътрудничеството на прокурори и юристи за защита на жертвите на трафик на хора в правораздавателните процедури”, с водеща организация от Румъния. Целите на проекта са повишаване на знанията на румънски и български юристи, на сътрудничество между адвокати, прокурори и съдии за защита правата на жертвите на трафик на хора в рамките на съдебното производство, съгласно нормативните актове на ЕС. През октомври 2016 година в София бе проведена информационна откриваща среща с представители на организации и институции, работещи по темата, като до края на годината беше проведено обучение на обучители с партньорите от чужбина . През 2017 година бяха проведени три обучения на прокурори, съдии и адвокати- общо около 100 души специалисти, като две бяха в Румъния и едно обучение заедно с НКБТХ в България.
Продължи участието на Фондация БЦДИ в партньорски проект, озаглавен “Активно Бащинство” (Mencare), финансиран от Фондация „Оук”, Швейцария. Водещ партньор е Асоциация „Родители”. Фондация БЦДИ отпечата разпространи информационни материали сред училища, читалища и заинтересовани организации и съдейства за провеждането на информационната кампания.
Проект „Институт за обучение по женски човешки права” продължи и през 2016 – 2017 година. Проведени бяха три сесии на Шестия курс на Института с участници юристи от над 15 държави. До момента над 120 млади юристи от Европа, предимно от страни от Източна Европа, са преминали през този международен курс за обучение от началото му през 2004 година досега.
От 1998 година насам БЦДИ е оказала подкрепа – психологическа и юридическа, конкретно документирана на над 3500 жени пострадали от насилие и техните деца. Управител БЦДИ:

 

Епицентър.бг

Check Also

Два нюанса тъмносиньо по Бойко Борисов

Тази вечер станах свидетел от първо лице как на два пъти премиерът Борисов разсъждава по …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.