Home / Фреш нюз / Божидар Ангелов: Никога не съм крил възрастта си

Божидар Ангелов: Никога не съм крил възрастта си

OFFNews дава право на отговор на декана на Факултета по начална и предучилищна педагогика проф. д-р Божидар Ангелов във връзка с публикацията „Декан в СУ скрил възрастта си, за да го изберат – дават го на прокурор“ от 4 януари 2018 г. 

Уважаеми, г-н Вл.Йончев!

Уважаема, г-жо Ал.Маркарян!

Обръщам се към Вас по повод публикацията в OFFNews от 04.01.2018 г. със заглавие „Декан в СУ скрил възрастта си, за да го изберат – дават го на прокурор“. Изминаха близо четири месеца от нейното публикуване, но за съжаление лицето подало сигнала не намери за нужно да го опровергае, въпреки, че е получило необходимата информация за това. Разбирам, че OFFNews в случая няма вина за тази информация, но се възползвам от заявената от изданието възможност – „OFFNews с готовност ще му даде думата, ако той пожелае да го направи.“

Във връзка с това Ректорът на Софийския университет „ Св. „Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков възложи на колеги от Юридически факултет да изговят становище. На 27.01.2018 г. становище е изпратено до АС на СУ, както и до още 83 колеги от Университета, от декана на ЮФ проф. д-р Сашо Пенов за заседанието на 31.01.2018 г. В него се потвърждава правното и законосъобразно основание за моя избор за декан, нещо, което и аз потвърдих в разговор с Мариана Корчакова публикуван в „DARIK news“ също на 04.01.2018 г. – „Проф. Ангелов отрече обвиненията с мотива, че при избирането му правилата са били други…“.

Другото становище е на проф. д-р Красимира Средкова – професор по трудово право и обществено осигуряване. Последното прилагам като прикачен файл.

Държа само да отбележа, че никога в живота си не съм си позволявал да твърдя, още по-малко да предоставям информация с невярно съдържание или пък да „крия възрастта си“, възраст, която обществеността и колегите ми познават от много години по обясними причини, пише проф. Ангелов до OFFNews.

Публикуваме и приложеното становище на проф. Красимира Средкова без редакторска намеса.

СТАНОВИЩЕ
от Красимира Средкова
професор по трудово право и обществено осигуряване
относно жалбата срещу избора на декан на ФНПП през м. ноември 2015 г.

I. Процедурни аргументи.

1. Изборът за декан на ФНПП е произведен на 04.11.2015 г.

Безспорно, изборът е акт на орган за управление на структурно звено на Университета. Като такъв той подлежи на обжалване по съдебен ред по правилата на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 38 ЗВО). Срокът за обжалване на административните актове според този кодекс е 14 дни, доколкото не е изрично предвидено друго. За случая друго не е предвидено. Срокът е преклузивен. В случая той е изтекъл на 18.11.2015 г. Доколкото няма такова обжалване, актът се е стабилизирал и повече не съществува правна възможност за неговото атакуване, освен ако се претендира нищожност (такава нито се претендира, нито е налице). Това е гаранция за правната сигурност.

2. На основание чл. 34, ал. 3, т. 1 ЗВО Контролният съвет се произнася относно законността на изборите на органите за управление в едномесечен срок от произвеждането им. В случая този срок е изтекъл на 05.12.2015 г.
Графикът за произвеждане на избори е публично известен, вкл. на Контролния съвет. Като не е получил съответната документация, той е бил длъжен да я поиска своевременно, а не да се произнася на 21.12.2017 г., т.е. не един месец, а повече от две години след избора. На това основание неговото заключение не може да има правно значение – също в интерес на правната сигурност.

На посочените основания за мен изборът на декан на ФНПП от Общото събрание на факултета от 04.11.2015 г. е стабилизиран и към настоящия момент нито съдът, а още по-малко Контролният съвет може да се произнася.

II. По същество.

1. Законността на всеки акт се преценява с оглед на фактите и обстоятелствата при неговото приемане. В случая това е 04.11.2015 г. – деня на избора.

2. Към деня на избора проф. Б. Ангелов е отговарял на установените в ЗВО и ПУДСУ изисквания, и в частност на това относно възраст.

Разпоредбата на чл. 54, ал. 1 ПУДСУ установява една невъзможна за прилагане чрез стриктно тълкуване разпоредба – относно прекратяване на трудово правоотношение при достигане на „установената в закона пенсионна възраст“. Такова основание за прекратяване на трудово правоотношение няма и не може да има. Пенсионната възраст е установена в чл. 68 КСО, но тя не е достатъчна, а основанието за уволнение в такива случаи е „придобиване на право на пенсия“, което (чл. 328, ал. 1, т. 10, предл. 1 КТ) предполага и определен осигурителен стаж.

Контролният съвет вероятно е приложил чрез логическо тълкуване второто предложение на чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ – достигане до определена пределна възраст за трудовите правоотношения с професори. Тя е 65 години.

3. Професор Б. Ангелов е роден на 04.09.1954 г. Той ще навърши 65 години на 04.09.2019 г.

4. Претендираното от жалбоподателя и възприето от Контролния съвет нарушение би било налице, ако към момента на избора не съществуваше разпоредбата на чл. 9а ПУДСУ, която предвижда че всички избори за декани се произвеждат през м. април. Това означава, че независимо през кой месец са произведени изборите, четиригодишният мандат на деканите ще приключи през м. април 2019 г. (Евентуални последващи промени в ПУДСУ са без правно значение – законността, както посочих, се преценява според действащата към момента на избора правна уредба).

5. През м. април 2019 г. проф. Б. Ангелов няма да е навършил 65, а 64 години и 8 месеца. Следователно не е налице нарушение на чл. 9, ал. 1 ПУДСУ.

Check Also

За или против Парижкото споразумение, което съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C ?

Целта на поредицата „За или Против решенията на ЕП“ е да запознае читателите с важните …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.